sk | pl
.
.
.
.
.
.
.
.
 
INFORMACIE
 
 
Dátum príchodu
obsah poznámky
 
UBYTOVACÍ PORIADOK

UBYTOVACÍ PORIADOK, SPÓSOB A PODMIENKY UBYTOVANIA

 •  Apartmány Furgalák(Ubytovacie zariadenie) môže ubytovať hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený.
 • K prihláseniu je hosť povinný po príchode do ubytovacieho zariadenia za účelom ubytovania predložiť prevádzkovateľovi svoj platný doklad totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz) v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registry obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 363/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať personálu ubytovacieho zariadenia predložené úradné tlačivo o hlásení pobytu, pričom všetky požadované údaje je Hosť povinný uviesť pravdivo a úplne.
 • Pri príchode skladá Hosť vratný depozit vo výške min. 50,-€. Depozit slúži na krytie spotreby Hosťa, alebo možnej spôsobenej škody Hosťom na zariadení izby, apartmánu. Depozit skladá Hosť v hotovosti. Hosť je povinný si po príchode do izby, apartmánu skontrolovať úplnosť a stav inventáru. Prípadné nedostatky je povinný nahlásiť personálu ubytovacieho zariadenia. Ak tak neučiní, ubytovacie zariadenie má právo účtovať hosťovi za škodu alebo chýbajúci inventár tak, ako by to spôsobil Hosť.
 • Príchod hostí v nástupný deň na pobyt je možný od 14.00 hod.
 • Izbu, apartmán ubytovacie zariadenie rezervuje pre Hosťa v nástupný deň na pobyt do 19.00 hod., ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak.
 • Pri príchode odporúčame, aby Hosť, ktorý má rezervované ubytovanie informoval, najmenej 1 hod. pred plánovaným príchodom, personál ubytovacieho zariadenia.
 • V deň odchodu je Hosť povinný uvoľniť izbu, apartmán najneskôr do 09.30 hod., ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak.
 • V prípade oneskoreného odchodu Hosťa má ubytovacie zariadenie právo účtovať Hosťovi poplatok vo výške:
 • 50% z ceny izby, apartmánu za ďalšiu noc pri uvoľnení izby, apartmánu do 11.00 hod.
 • 100% z ceny izby, apartmánu za ďalšiu noc pri uvoľnení izby, apartmánu do 13.00 hod.
 • Izba, apartmán sa považujú za uvoľnený po tom čo Hosť vynesie všetky svoje osobné veci, a odovzdá kľúče personálu ubytovacieho zariadenia.
 • Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo kedykoľvek počas pobytu Hosťa skontrolovať inventár a stav izby/apartmánu, úhradu a spotrebu Hosťa, a to najneskôr počas dňa uvoľnenia izby hosťom.
 • V deň odchodu ubytovacie zariadenia požaduje odovzdať izbu, apartmán v takom stave v akom si v deň príchodu izbu, apartmán, alebo iné zariadenie Hosť prebral.
 • Pri bez škodovom pobyte v ubytovacom zariadení bude depozit 50,-€ v plnej výške vrátený Hosťovi.
 • Ubytovaný Hosť sa nesmie na izbe ani vo vonkajšom prostredí Apartmánov Furgalák hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlas alebo televízny program
 • V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. je hosť v povinný dodržiavať nočný kľud.
 • Ubytovacie zariadenie vyžaduje od hosťa uzamykať ubytovací objekt.
 • Za akékoľvek prípadné straty cenností hosťa v Apartmány Furgalák prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
 • Prenájom alebo používanie akéhokoľvek zariadenia a vybavenia apartmány Furgalák (vonkajšie detské ihrisko, drevený domček,...) je výlučne na vlastnú zodpovednosť hosťa. Za prípadné úrazy v Apartmánoch Furgalák prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
 • Za straty, škody a znehodnotenie majetku Apartmány Furgalák spôsobené hosťom, zodpovedá hosť a prevádzkovateľ má právo účtovať od hosťa náhradu škody.
 • Z bezpečnostného hľadiska je vo všetkých vnútorných priestoroch Apartmány Furgalák fajčenie prísne zakázané !!!
 • V objektoch Apartmány Furgalák nie je dovolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich pre osobnú hygienu (holiace a masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.)
 • V apartmánoch, izbách a spoločenských priestoroch nesmie hosť bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa robiť akékoľvek zmeny, úpravy a opravy na zariadení, zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 • Prevádzkovateľ vyžaduje od hosťa dodržiavať ubytovací poriadok.
 • V prípade, že hosť pokyny uvedené v ubytovacom poriadku poruší, alebo neakceptuje má
 • prevádzkovateľ právo kedykoľvek zrušiť pobyt hosťa bez nároku vrátenia ceny za pobyt zaplatenej hosťom.
 • Hosť ubytovaný v Apartmány Furgalák je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku.
 
 
 
Liptovská Sielnica 133
032 23 Slovensko
info@apartmanyfurgalak.sk
Copyright © 2012 Apartmány Furgalák
Design by ARTLANDIA